Cenník pomoci pri výkone opatrovníckych práv a povinností

Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony                                             16,60€/úkon

Pozbavenie spôsobilosti na právne úkony                                               16,60€/úkon

Zrušenie obmedzenia alebo pozbavenia spôsobilosti

na právne úkony                                                                                        16,60€/úkon

Základné poradenstvo                                                                                 0,00€/hod

Poradenstvo s cieľom nájsť možnosti pri uplatňovaní

práv a právom chránených záujmov fyzických osôb, ktoré

si ich nedokážu sami uplatňovať a chrániť                                                 10,00€/hod.

Spolupráca s úradmi                                                                                   10,00€/hod.

Spolupráca so súdom                                                                                 10,00€/hod.

Spolupráca s ďalšími osobami pred začatím konania

a počas konania o obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo

vrátení spôsobilosti na právne úkony                                                        10,00€/hod