Služba KTI

Terénna sociálna služba krízovej intervencie je poskytovaná fyzickej osobe nachádzajúcej sa v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia. Terénna sociálna služba krízovej intervencie je zameraná na fyzické osoby, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením alebo obmedzením jeho schopností sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť vlastné problémy a to hlavne z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia alebo pre nepriaznivý zdravotný stav.

Pod krízovou sociálnou situáciou rozumieme, že jednotlivec alebo rodina sa nachádza v ohrození života alebo zdravia a táto situácia si vyžaduje bezodkladné riešenie touto sociálnou službou.

Činnosťou terénnej sociálnej služby krízovej intervencie je:

  • vyhľadávanie osôb s ŤZP a osôb v seniorskom veku;
  • poskytovanie odborných činností;
  • poskytovanie obslužných činností;
  • poskytovanie ďalších činností.

Zameriava sa na:

  • preventívne aktivity;
  • poskytovanie základného sociálneho poradenstva;
  • poskytovanie sociálnej rehabilitácie;
  • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov;
  • vytváranie podmienok na výdaj stravy alebo výdaj potravín.

Samotné poskytovanie sociálnej krízovej intervencie je pre prijímateľa a jeho ďalšiu socializáciu náročné, pretože jednotlivec zvyčajne prežíva niekoľko vlastných a pre neho neriešiteľných kríz naraz. Socializačný postup v tejto službe poskytujeme v reálnom čase a priestore, s predpokladom, že pokiaľ pominú dôvody osobných kríz jednotlivca, proces integrácie smeruje do prostredia nasledujúceho fungovania a návrat k bežnému života klienta.

Terénnu sociálnu službu krízovej intervencie smerujeme predovšetkým na klienta, ktorý čaká v poradovníku na umiestnenie do niektorého zariadenia sociálnych služieb, alebo do doby administratívneho vybavenia opatrovateľskej služby, či inej potrebnej sociálnej služby, ktorú si klient volí.

Terénna služba krízovej intervencie je poskytovaná podľa potreby klienta.