Sprievodcovská a predčítateľská služba

Sprievodcovská služba a predčítateľská služba je sociálna služba, ktorá sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a fyzickej osobe s mentálnym postihnutím.

Sprievodcovskou službou sa poskytuje sprievod na základné sociálne aktivity, ktorými je sprievod na lekárske vyšetrenie, na vybavenie úradných záležitostí, do školy a zo školy, do zamestnania a zo zamestnania, pri záujmových činnostiach.

Sprievodcovská služba je poskytovaná na základe podania žiadosti a uzatvorení Zmluvy o poskytovaní tejto služby.

Predčítavanie je poskytované jednotlivcovi, ktorý je nevidiaci alebo prakticky nevidiaci predovšetkým pri vybavovaní úradných záležitostí, vybavovaní osobnej alebo úradnej korešpondencie, pri nakupovaná. Predčítateľskou sociálnou službou sprostredkovávame komunikáciu fyzickej osobe, ktorá je nepočujúca, má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť alebo je hluchoslepá najmä pri nakupovaní a pri záujmových činnostiach.

Rovnako aj predčítateľská sociálna služba je poskytovaná na základe žiadosti o poskytnutie sociálnej služby a spísania Zmluvy o sprievodcovskej a predčítateľskej službe.

Sprievodcovská služba a predčítateľská služba prihliada na individuálne potreby prijímateľa sociálnych služieb so zámerom skvalitnenia jeho života.

Sprievodcovská a predčítateľská služba sa riadia platným cenníkom neziskovej organizácie.