Mediačné služby


IČO: 54992044

DIČ: 1073034325

Identifikačné číslo: 1073034325

V prípade záujmu o službu nás kontaktujte prosím cez formulár na našich stránkach.

Mediácia patrí k formám riešenia sporov. Jedná sa o činnosti, ktorými zúčastnené strany

riešia prostredníctvom mediátora spor, ktorý vznikol.

Legislatívne je mediácia upravená Zákonom č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Mediáciou riešime spory, ktoré vznikajú z občianskoprávnych vzťahov, rodinnoprávnych

vzťahov, obchodných záväzkových a pracovnoprávnych vzťahov.

Mediácia patrí k nezávislému konaniu od súdneho konania. Možno ju využiť ešte pred

samotným súdnym konaním, v jeho priebehu a v prípade, ak je to účelné, tak aj po skončení

konania.

Najväčšia výhoda mediácie je skutočnosť, že je dobrovoľná a proces mediácie je možné

kedykoľvek ukončiť. Z mediačného konania vyplýva okrem iného zákonná mlčanlivosť

o priebehu a výsledkoch mediácie, rovnosť účastníkov, flexibilita mediačného konania,

rýchlosť, predvídateľnosť nákladov, výhra všetkých zúčastnených strán, ktorú vidíme

v spísaní mediačnej dohody, jej záväznosť v prípade spísania vo forme notárskej zápisnice,

alebo v prípade schválenia dohody súdom, obnova narušených vzťahov a mnohé ďalšie.

V prípade potreby ponúkame mediáciu našim prijímateľom domácej opatrovateľskej

služby, ich rodinným príslušníkom, ale aj širokej verejnosti. Mediácia ako som už uvádzala je

založená na dobrovoľnosti sporných strán riešiť a vyriešiť konfliktné situácie, ktoré nám

prináša život. Stretnutie s mediátorom je vopred naplánované a dohodnuté.

Mediácia prebieha v niekoľkých etapách a každé stretnutie s mediátorom trvá maximálne

1 hodinu.

Ako prebieha mediácia?

1. Telefonické, písomné (poštou, mailom, elektronickou schránkou), osobné stretnutie

s mediátorom. Strana sporu oboznámi mediátora, o aký spor sa jedná a oznámi ostatných

účastníkov konania. Mediátor následne vyhodnotí, ši vzniknutý konflikt je vhodné riešiť

mediáciou. V prípade, že spor je vhodný na výkon mediácie, mediátor dohodne so

zúčastnenými stranami prvé mediačné stretnutie.

2. Pri úvodnom stretnutí oboznámime sporiace strany so základnými pravidlami

mediačného konania.

3. V tomto kroku sa jedná o etapu načúvania, ktorú nazývame aj neprerušovaný čas.

V rámci tejto etapy, mediátor aktívne načúva zúčastneným stranám. Hneď v úvode sú však

dohodnuté podmienky, kto spor začína opisovať. Obom sporiacim stranám poskytujeme na

vyjadrenie vlastného názoru rovnaký časový priestor. Mediátor môže v tejto fáze pokladať

doplňujúce otázky z toho dôvodu, aby nedošlo k prípadnému neporozumeniu. Otázky sú

kladené obom stranám tak, aby sme sa dostali k jadru vzniknutého a riešeného konfliktu.

4. Etapa výmeny, v ktorej si zúčastnené strany načúvajú. V tejto etape je možné, aby

zúčastnené strany spolu aj komunikovali. V tejto etape prechádzame minulosťou a postupne

sa orientujeme v prítomnosti a pozornosť zameriavame aj na možnú budúcnosť. V tejto etape

mediátor podporuje vzájomné načúvanie tak, aby sme dosiahli efektívnu komunikáciu.

Mediátor v tejto fáze zúčastnené strany poznáva, robí si obraz o ich pohľade na vzniknutý

konflikt a kladie dôraz na vzájomné pochopenie sa.

5. Hľadanie prijateľných riešení vzniknutého sporu. Mediátor očakáva návrhy od

zúčastnených strán na riešenie konfliktu tak, aby toto bolo prijateľné pre všetky zúčastnené

strany. V žiadnom prípade mediátor sám nenavrhuje riešenia. On sám iba pomáha v ich

hľadaní. Výsledkom tohto procesu je spísanie riešení, ktoré sa javia ako najprijateľnejšie.

6. Mediátor pomáha s upresňovaním riešenia, zrekapituluje konečné návrhy, pričom sa

strany vyjadria, či sú im návrhy zrozumiteľné. Sú rozpracované a vybrané riešenia do

konkrétnych krokov a sú vypracované tzv. poistky, pokiaľ by nastala situácia, kedy by sa

dohodnuté riešenia nedali realizovať.

7. Nakoniec sa spíše dohoda a záver mediačného procesu. Konečnú dohodu v písomnej

podobe podpisujú všetci účastníci mediácie, teda zúčastnené strany a mediátor. V rámci tejto

etapy mediátor zhrnie proces mediácie, sústredí sa predovšetkým na dosiahnuté výsledky.

Mediačná dohoda musí byť vyvážená, špecifická, merateľná, dosiahnuteľná, reálna a časovo

ohraničená.

8. Po skončení mediácie Vás mediátor môže kontaktovať, aby preveril, či sa mediačná

dohoda plní bez problémov. V prípade, ak vzniknú problémy pri plnení mediačnej dohody,

resp. strany nebudú dohodu plniť v takom rozsahu, ako sa dohodli, môže mediátor stranám

odporučiť pomediačné stretnutie.

Mediácia je ukončená podľa Zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov nasledovne:

 dňom uzavretia dohody, ktorá je výsledkom mediácie;

 dňom písomného vyhlásenia mediátora po konzultácii so zúčastnenými stranami na

mediácii, že mediácia nebude ďalej pokračovať;

 dňom právoplatného rozhodnutia o dočasnom pozastavení činnosti mediátora alebo

dňom právoplatnosti rozhodnutia o vyčiarknutí mediátora z registra mediátorov;

 dňom, keď mediátor odmietol k dohode, ktorá je výsledkom mediácie, pripojiť svoj

podpis;

 dňom doručenia písomného vyhlásenia jednej z osôb zúčastnených na mediácii

adresovaného druhej strane zúčastnenej na mediácii a mediátorov, že mediácia je skončená;

 dňom, keď účastník mediácie spor, ktorý je predmetom mediácie, predložil na

rozhodnutie súdu, alebo rozhodnutie rozhodcovskému orgánu;

 uplynutím 90 dní v prípade mediácie spotrebiteľského sporu a v ostatných prípadoch

uplynutím 6 mesiacov od začatia mediácie, ak si osoby zúčastnené na mediácii v ostatných

prípadoch nedohodli dlhšiu dobu, po ktorej sa mediácia skončí;

 dňom smrti alebo vyhlásením za mrtvého mediátora alebo niektorého účastníka

mediácie.

V prípade potreby mediácie je potrebné kontaktovať mediátora, na tel. čísle 0907

657 006, vypísanie žiadosti o začatie mediácie a dohodnutie ďalších krokov a postupov pri

výkone mediácie.

Príklady vhodné na mediáciu:

 rodinné a iné vzťahové konflikty;

 ekonomické problémy a konflikty;

 konflikty vyplývajúce z pracovno-právnych vzťahov;

 iné konflikty.

Pri výkone mediácie zaručujeme 100% diskrétnosť.