Domáca opatrovateľská služba 

V období 12/2021-11/2023 poskytujeme domácu opatrovateľskú službu najmä vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Domácu opatrovateľskú službu poskytujeme klientovi, ktorý je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II. - t. j. fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia alebo dosiahnutia dôchodkového veku. Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony sebaobsluhy, starostlivosti o svoju domácnosť, základné sociálne aktivity. Rozsah úkonov je zmluvne dohodnutý.

Činnosti domácej opatrovateľskej služby:

 • poskytovanie sebaobslužných činností, ktoré sa zameriavajú na:
 • hygienu - starostlivosť o jednotlivé časti tela, ruky, tvár, zuby, nechty, holenie, česanie, umývanie, základný make up, odličovanie, strihanie nechtov na rukách a nohách, aplikácia krémov, masti a medikamentoov na základe doporučenia lekára, celkový kúpeľ - hygienická starostlivosť o celé telo vo vani alebo sprchovacom kúte;
 • stravovanie a dodržiavanie pitného režimu - porciovanie stravy, obsluha, kŕmenie, pomoc pri pití a stravovaní;
 • vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva - sprievod na toaletu a späť z nej, pomoc pri obliekaní, vyzliekaní, účelná očista po toalete, podanie podložnej misy a močovej fľaše a ich dôkladná údržba, ochrana osobnej a posteľnej bielizne pred znečistením (napr. nasadením plienky, jednorazovej plachty, inkontinenčnej plachty a pod.);
 • obliekanie a vyzliekanie - pomoc vo výbere vhodného oblečenia a rozpoznávanie jeho správneho vrstvenia a farieb, obliekanie, vyzliekanie, obúvanie, vyzúvanie, zapínanie, odopínanie gombíkov, úprava vzhľadu;
 • mobilita a motorika - sprievod pri chôdzi - chôdza po rovine, po schodoch, pomoc pri vstávaní z lôžka, líhaní na lôžko, polohovanie podľa potreby klienta, minimálne však 1x za hodinu, pomoc pri manipulácii s predmetmi - napr. uchopenie lyžičky, zapínanie gombíkov, správne používanie príboru, čerpanie stravy, prenesenie stravy a pod., obsluha a premiestňovanie predmetov dennej potreby.
 • dodržiavanie liečebného režimu - nákup liekov, podávanie liekov a aplikácia mastí podľa indikácie lekára, kontrola glykémie glukometrom, odmeranie krvného tlaku, pulzu, telesnej teploty, aplikácia liečiv subkutánne, napr. inzulínu, fraxiparínu a pod., polohovanie;
 • poskytovanie úkonov starostlivosti o svoju domácnosť
 • nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru;
 • príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla;
 • donáška jedla do domu;
 • umytie riadu;
 • bežné upratovanie v domácnosti;
 • obsluha bežných domácich spotrebičov;
 • starostlivosť o bielizeň - pranie, žehlenie
 • starostlivosť o lôžko - prezlečenie posteľnej bielizne, úprava lôžka;
 • donáška uhlia, dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo vykurovacích telesách a ich čistenie;
 • ďalšie jednoduché úkony, ktoré sú spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti, napr. administratívne úkony, ktoré sú spojené s vedením domácnosti, zabezpečenie platieb a úhrad)
 • poskytovanie základných sociálnych aktivít:
 • sprievod - na lekárske vyšetrenie (bez motorového vozidla, s motorovým vozidlom ak je využívaná prepravná služba), na vybavenie úradných záležitostí, do školy, zo školy, do zamestnania aj zo zamestnania, pri záujmových činnostiach;
 • predčítanie pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca, predovšetkým pri vybavovaní úradných záležitostí, pri vybavovaní úradnej aj osobnej korešpondencie;
 • sprostredkovanie komunikácie pre fyzickú osobu, ktorá je nepočujúca, má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť alebo je hluchoslepá najmä pri nakupovaní a záujmových činnostiach.

Domáca opatrovateľská služba je poskytovaná podľa potreby a žiadosti prijímateľa sociálnej služba na základe spísania Zmluvy o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby. Domácu opatrovateľskú službu poskytujeme 24 hodín podľa platného cenníka.

Program prijímateľa je spracovaný po dohode s prijímateľom, alebo jeho zákonným zástupcom, či rodinným príslušník tak, aby mu v čo najväčšej miere vyhovoval. Na základe dohody je spracovaný individuálny denný aj mesačný plán, ktorý je možné meniť na základe požiadavky prijímateľa sociálnej služby. Každú činnosť je možné objednať si v našej spoločnosti zvlášť, alebo sa dohodnúť na poskytovaní sociálnej služby v celom jej balíčku. Na základe požiadavky klienta, alebo jeho rodinných príslušníkov je možné všetky činnosti vhodne spájať, dohodnúť sa na ďalších činnostiach, ktoré budú v prospech prijímateľa sociálnej služby.

Poskytovaním domácej opatrovateľskej služby sa snažíme každému jednotlivcovi prinajmenšom ponechať kvalitu jeho života, úspechom ostáva, ak ju za pomoci našich odborníkov dokážeme zvýšiť tak, aby bol prijímateľ maximálne spokojný. Hlavným cieľom poskytovanej domácej opatrovateľskej služby je ponechanie klienta čo najdlhšie v jeho prirodzenom prostredí, ktoré je pre neho často tým jediným.

Domácu opatrovateľskú sociálnu službu poskytujeme profesionálnym personálom, ktorý je pre danú službu vhodným a spoľahlivým. Každý opatrovateľ prichádzajúci do Vášho domáceho prostredia má minimálne ukončený vzdelávací kurz opatrovania v rozsahu 220 hodín, alebo má ukončenú vysokú školu sociálnej práce, alebo v odbore ošetrovateľstva.