Prepravná služba

Prepravná služba je poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a s obmedzenou schopnosťou orientácie.

Prepravná služba je poskytovaná neziskovou organizáciou na základe platného cenníka. Pri preprave je možné prepravovať aj sprievod klienta, avšak vo vyššej cenovej tarife. Prepravnú službu je možné kombinovať s inými druhmi sociálnych služieb, ktoré poskytuje WeBelka, n. o.

Prepravná služba je poskytovaná na základe žiadosti a následného podpísania Zmluvy. Prepravnú službu je možno poskytnúť aj jednorázovo.

Prepravná služba v sebe zahŕňa:

  • prepravu klienta;
  • pomoc pri nastupovaní a vystupovaní do vozidla a z vozidla;
  • pomoc pri vykladaní nákupu alebo inej batožiny;
  • pomoc do schodov a zo schodov k motorovému vozidlu;
  • pomoc pri orientácii v čase a priestore;
  • ak je požadované, je účtované aj stojné
  • a v prípade nutnosti aj parkovné.

Prepravnou službou sa snažíme umožniť prijímateľovi sociálnej služby pohyb v širšom sociálnom prostredí, možnosť vlastného sociálneho vyžitia, návštevu kultúrnych podujatí, liečebných procedúr a pod.

Prepravu chápeme ako dôležitý faktor vo zvyšovaní kvality života každého človeka a človeka odkázaného na pomoc iných zvlášť.

Preprava je zabezpečovaná bezpečným motorovým vozidlom, ktoré je vedené šoférmi s dlhoročnou praxou.