Pomoc pri výkone zabezpečovania opatrovníckych práv a povinností

  • Je poskytovaná opatrovníkovi, fyzickej osobe, ktorá má záujem vykonávať funkciu opatrovníka a fyzickej osobe, ktorá si sama nedokáže uplatňovať a chrániť práva a právom chránené záujmy.


  • Pomoc pri zabezpečovaní opatrovníckych práv a povinností pozostáva zo:
  • zastupovania fyzickej osoby v konaní o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, alebo vrátení spôsobilosti na právne úkony;
  • súčinnosť pri spisovaní návrhov na súd, na začatie konania o obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo vrátení spôsobilosti na právne úkony;
  • poskytovanie alebo sprostredkovanie sociálneho alebo iného poradenstva s cieľom nájsť možnosti pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov fyzických osôb, ktoré si ich nedokážu sami uplatniť a chrániť;
  • spolupráca so zariadeniami, úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, súdmi a ďalšími osobami pred začatím konania a počas konania o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, alebo vrátení spôsobilosti na právne úkony.