Sprostredkovanie tlmočníckej služby

Sprostredkovanie tlmočníckej služby je sociálna služba, ktorá sa poskytuje fyzickej osobe so zdravotným postihnutím, ktorej je poskytovaná tlmočnícka služba podľa §44 Zákona č. 448/2008 Z. z., pri vykonávaní administratívnych úkonov, vedenie databázy fyzických osôb so zdravotným postihnutím odkázaných na komunikáciu prostredníctvom tlmočenia, tlmočníkov a záujemcov o vykonávanie tejto sociálnej služby.

Sprostredkovanie tlmočníckej služby je poskytované terénnou formou na základe platného cenníka neziskovej organizácie.

Sprostredkovanie tlmočníckej služby je vykonávané na základe podania žiadosti o túto službu a spísania zmluvy.

K základným činnostiam v sprostredkovaní tlmočníckej služby patrí:

  • základné sociálne poradenstvo;
  • vedenie databázy;
  • príprava návrhov zmlúv o poskytovaní tlmočníckej služby medzi fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a poskytovateľom tlmočníckej služby;
  • vyhľadávanie tlmočníkov;
  • sprostredkovanie stretnutia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a tlmočníkom v súvislosti s uzatvorenou zmluvou o poskytovaní tlmočníckej služby;
  • zabezpečenie náhradného tlmočníka, pokiaľ tlmočník z vážnych dôvodov nemôže tlmočiť;
  • riešenie konfliktu medzi fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a tlmočníkom.