Odľahčovacia služba

  • Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím a poberá peňažný príspevok za celodenné opatrovanie podľa Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov počas obdobia, kedy nemôže opatrovanie vykonávať.
  • Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, najviac však 30 dní v kalendárnom roku. Nevyčerpané dni v kalendárnom roku nie je možné preniesť do ďalšieho roka.
  • Fyzická osoba, ktorá opatruje má možnosť si čerpať voľno aj po jednotlivých dňoch, nie však po hodinách. Aj časť dňa je v tomto prípade považovaná za celý deň.
  • Odľahčovacia služba je poskytovaná terénnou formou v domácom prostredí prijímateľa sociálnej služby.
  • Poskytnutie sociálnej odľahčovacej služby je poskytované na základe žiadosti opatrovateľa a spísania "Zmluvy o poskytnutí odľahčovacej služby".
  • Odľahčovaciu službu nie je možné poskytnúť prijímateľovi sociálnej služby:
  • ktorému je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri samotnom ochorení touto nákazou;
  • ktorého zdravotný stav si vyžaduje ústavnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení;
  • ktorý trpí vážnym psychickými poruchami, ktoré by svojim konaním a správaním mohli ohroziť iné fyzické osoby.