O nás

Zakladatelia neziskovej organizácie vychádzali z názoru, že človek má vo svojom prirodzenom prostredí zostať čím dlhší čas. Práve to sa stalo ústrednou myšlienkou, s ktorou sme sa v úvode vypracovania projektu pohrávali. K založeniu neziskovej organizácie WeBelka, n. o. nás viedlo aj ohromné sociálne cítenie a empatické vnímanie človeka nachádzajúceho sa v ťaživej situácii.

Celé roky počúvame o tom, ako terénne sociálne služby fungujú u našich susedov. Pociťovali sme absenciu takýchto služieb na našom trhu a to aj napriek tomu, že finančne sú tieto služby nedocenené. Potreba pomoci v nás v tomto prípade vyhrala.

Pri poskytovaní terénnych sociálnych služieb prispievame k zachovaniu práva seniora a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na sebaurčenie, samostatnosť a zároveň sme nápomocní prekonávať prekážky každého dňa a to kvalitne poskytovanými sociálnymi službami.

Nezisková organizácia WeBelka, n. o. bola zaregistrovaná zápisom neziskovej organizácie dňa 27.9.2018 pod číslom OVVS-629/2018-NO. Na trh sociálnych služieb sme vstúpili 28.12.2018 a to zápisom do registra poskytovateľov sociálnych služieb pod číslom 456.

Vo svojej práci s klientom využívame širokú paletu najmodernejších postupov a metód v opatrovaní našich klientov. Našimi základnými črtami je ľudskosť, prívetivosť, chápavosť, empatia, čo sú podľa našich názorov rovnako dôležité črty ako je starostlivosť a kvalifikované vedomosti v oblasti starostlivosti o ľudí, ktorí sú odkázaní na naše služby. Svojim klientom tak ponúkame opatrovateľskú starostlivosť na vysokej profesionálnej aj pracovnej úrovni. Naši zamestnanci ku klientovi pristupujú s vysokým humánnym nasadením a svoju profesiu vykonávajú s láskou a úctou.

Nezisková organizácia WeBelka, n. o. je v súčasnosti iba malým dieťaťom v plienkach, ktorá sa rozvíja, mení a rastie. Cieľom neziskovej organizácie WeBelka, n. o. je udržať v čo najvyššej miere kvalitu života klienta. Snažíme sa o výrazné zlepšenie kvality života, pričom všetky programy sú stanovené individuálne. Prihliadame na potreby a želania prijímateľa sociálnych služieb, ale aj jeho rodinných príslušníkov, či najbližšieho okolia. Naša práca tak spočíva nie iba v práci s klientom, ale do pracovného procesu vstupuje takmer zakaždým aj rodinný príslušník.